http://www.cosmoall.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา

 บทความ

 รับสมัครงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ09/06/2011
อัพเดท24/08/2020
ผู้เข้าชม245,445
เปิดเพจ296,588

ทีมงาน Cosmoall คือ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนนิติบุคคล การทำคดีความทางด้านกฏหมาย การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนทางด้านภาษีอากร และการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฏหมาย มากกว่า 20 ปี ทีมงาน Cosmoall ของเราแต่ละคนมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักกฏหมายทำงานประจำสำนักงาน คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลาที่เปิดทำการ ทีมงาน Cosmoall จึงเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ท่าน ไม่ว่ากิจการของท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทีมงาน Cosmoall ของเรา ยินดีที่จะให้บริการแก่ท่าน

 

ขอบเขตงานด้านตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงิน

การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ทางผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการของท่าน

เนื่องจากการสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจำกัดอื่น ๆ รวมทั้งข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน ทำให้มีความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและอาจตรวจสอบไม่พบ

นอกเหนือจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน หากทางผู้สอบบัญชีตรวจพบรายการข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ทางผู้สอบบัญชีจะออกหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่างหาก

ขอเรียนว่าฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ความรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอในการตรวจสอบ โดยทางผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้

การให้บริการงานด้านตรวจสอบบัญชีและสอบทานงบการเงิน (Auditing)

  1. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี
  2. ให้คำแนะนำหากตรวจพบรายการข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ
  3. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
  4. ให้คำแนะนำหากตรวจพบรายการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการบัญชี
  5. ให้คำแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  6. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  7. จัดทำเล่มงบการเงิน หน้ารายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน จำนวน 4 ชุด
  8. ให้คำแนะนำในการกรอกแบบนำส่งงบการเงินและภงดง. 50 สำหรับการยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพกร
  9. สอบทานงบการเงินระหว่างงวด, รายไตรมาส หรือรายปี ตามขอบเขตงานเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน

 

ต้องการหาผู้สอบบัญชี ติดต่อทีมงาน Cosmoall

โทรศัพท์ 02-1716464-6

แฟกซ์ 02-1716467

Email : audit@cosmoall.com

view

ปฎิทิน

« May 2022»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view